Kamp mot AFA Försäkringar

Så säger lagen:

Ur Högsta domstolens dom 2008, Mål nr T 2038-07


• ”Ersättning för inkomstförlust motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära om han inte hade skadats – inkomstunderlaget – och den inkomst som han trots skadan har eller borde ha uppnått eller som han kan beräknas komma att uppnå” (enligt Skadeståndslagen 5 Kap 1§).

• ”Utgångspunkten i skadeståndslagen beträffande skadestånd för inkomstförlust är att den skadelidande genom skadeståndet skall försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte alls hade inträffat (a. prop. s. 103)”

• ”Lagutskottet uttalade i sitt betänkande med anledning av förslaget (LU 1975:16) att övergången till ett ekonomiskt invaliditetsbegrepp skulle möjliggöra en individuell bedömning av inkomstförlusten och att ersättningen skulle avse de faktiska försörjningsekonomiska konsekvenserna av skadan. Lagutskottet betonade vidare att en skadeståndsprövning av detta slag ställer stora krav på utredningen eftersom man inte kan bygga bedömningen på schabloner utan i stället måste se till att utredningen i det enskilda fallet blir så fullständig som möjlig”.


AFA Försäkringar bedömmer nästan alla fall genom schabloner med ett eget system de själva kommit på, istället för att bedömma varje enskilt fall!


Facebook grupper - Ge oss fler tips på grupper och länkar/ artiklar.


Bort med självrisken på arbetsskada

Arbetsskadad

Arbetsskador


Kamp mot AFA Försäkringar


AFA Försäkringar var tänkt som ett skyddsnät för arbetstagarna om de råkade ut för arbetsskador på arbetsplatsen, eller av olyckor genom resor till och från arbetet.


AFA Försäkringar administrerar avtalsförsäkringar. På uppdrag av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, företag m fl genomför de olika projekt för att förebygga skador. AFA Försäkringar


De verkar ha satt i system att förhala och krångla till ärenden, allt för att betala ut sent och/ eller ge låg ersättning. Det lönar sig att ta striden med dem om man orkar, men detta kan ta många år och det händer att en del avlider innan ärendet är avgjort.


Vi vill genom handling och råd hjälpa de som för kampen mot AFA Försäkringar.
Fakta AFA Försäkring


"Vi arbetar för ett tryggare arbetsliv. Genom kollektivavtalade försäkringar skapar vi trygghet på jobbet för fyra miljoner människor".


• Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag.


• Ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.


• Består av AFA Livförsäkringsaktiebolag, AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. Verksamheten drivs utan vinstsyfte.


• Genom kollektivavtalen är 4,5 miljoner anställda försäkrade.


• Avtalsförsäkringarna kompletterar de lagstadgade försäkringarna och ska ge extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.


• Arbetsgivaren tecknar försäkring och betalar premien.


• Skadeutbetalningarna var 9,9 miljarder kronor 2015.


• AFA förvaltar 200 miljarder kronor.


• Du kan få ersättning för arbetsskada om du skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet eller för arbetssjukdom.


• Försäkringskassan utreder och godkänner arbetsskador och arbetssjukdomar.


• Vad är en arbetsskada?


En personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet, färdolycksfall eller arbetssjukdom.


• Vad är en arbetssjukdom?


Orsakas av något skadligt i arbetsmiljön som påverkar din fysiska eller psykiska hälsa, ex tungt eller ensidigt arbete, vibrationer, buller, kemiska ämnen, psykiskt påfrestande förhållanden.


• Vad är livränta?


Om en arbetsskada gjort att din förmåga att skaffa dig inkomst genom arbete blivit nedsatt, och inkomstförlusten varar minst ett år, kan du få livränta. Alltså ersättning för din framtida inkomstförlust.


När livränta beräknas så jämförs den inkomst du skulle haft, om du inte skadat dig, med den inkomst du beräknas få med skadan. Livräntan är skillnaden mellan dessa inkomster.


Källor: AFA Försäkring och Försäkringskassan.