Barnens Rätt

Mål för Barnens rättigheter, uppdaterad 2015-03-24. Källa: Regeringen.se

Målet för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Målet grundar sig bland annat på de åtaganden som Sverige gjort genom att ratificera barnkonventionen och syftar till att främja och skydda barnets rättigheter och intressen i samhället. Målet innebär att alla barn, oavsett bland annat ålder, kön och funktionsnedsättning, ska få sina rättigheter tillgodosedda

LÄNKAR TILL OLIKA ORGANISATIONER - SE ÄVEN VÅLD I NÄRA RELATION OCH HEDERSVÅLD