Hedersrelaterat våld och förtryck

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck


Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen, eller som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.


De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del innebär ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem. Källa: Hedersförtryck.seHedersrelaterat våld och förtryck

Hedersförtryck -Myndigheter i gemensam kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersförtryck.se


Får du inte leva som du vill? Begränsar din familj/släkts regler vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, vem du ska gifta dig med? Blir du övervakad av en släkting? Bestraffas du om du bryter mot familjens regelsystem? Känns det inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation?

Källa: dinarattigheter.se

I Sverige kan man leva under skyddad identitet på tre olika nivåer. Därmed blir ”Skyddad identitet” ett samlingsnamn för åtgärder att skydda personer som av någon anledning inte ska kunna hittas av personer som hotar dem. I vissa fall handlar det om hedersvåld eller kriminella gäng medan det i andra fall betyder att man skyddas av inom vittnesskyddsprogrammet. Källa: Heder.nu Se via länken.

Här vill vi visa upp de olika organisationer som kan och vill hjälpa

dem som behöver stöd och hjälp.Barn & ungdomar

Förenta Nationernas (FN:s) konvention om barnets rättigheter brukar kallas Barnkonventionen. Den säger att rättigheter ska gälla för alla barn i alla länder och att det är regeringen i varje land som ska skydda barnet och ta ansvar för att barnet får sina rättigheter tillgodosedda.

Sverige har lovat alla andra länder som har skrivit under konventionen (konventionsstaterna) att följa artiklarna i Barnkonventionen. Sverige har också lovat att svensk lagstiftning ska stämma överens med Barnkonventionen, vilket kallas att vi har ratificerat konventionen.


Du har rätt att själv välja ditt liv! Ingen annan kan bestämma till exempel vem du ska älska eller hur du ska leva ditt liv. Dina rättigheter handlar om dina behov, inte om familjens eller släktens.

Du har rätt att själv välja vem du ska älska och vem du ska ha sex med – oavsett kön! Du har rätt att inte bli kränkt och att tycka, tänka, se ut och känna som du själv vill. Din kropp och din sexualitet tillhör dig och ingen annan har rätt att ta på dig utan din tillåtelse. Källa: dinarättigheter.se


Kollektivistiskt sammanhang

Att leva i ett kollektivistiskt sammanhang kan innebära att det finns förväntningar och/eller krav på att sätta familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen framför sina egna intressen. Det innebär att individerna kan tvingas göra avkall på sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Den som inte gör det kan riskera att övertalas, pressas eller bestraffas fysiskt eller psykiskt. Något centralt som många gånger inte är en individs eget val är till exempel valet av partner som är familjens eller ett större kollektivs angelägenhet.


En kollektivistisk struktur kan också, för de barn och unga som växer upp i ett sådant sammanhang, bland annat innebära svårigheter att utveckla ett tydligt eller helt ”jag”. Det kan också innebära sämre förmåga att utveckla självständighet. De ungas handlingar och val kan styras av viljan att vara någon annan till lags, och av rädsla för bestraffningar om man bryter mot familjens och kollektivets normer och värderingar.

Själva våldsutövandet kan också ha en kollektiv karaktär, det vill säga att det ofta är fråga om flera förövare från familjen och ibland även från släkten. Våldet kan också vara sanktionerat och/eller pådrivet av familjemedlemmar eller släktingar som inte direkt medverkar i att utöva våld. Källa: hedersförtryck.se