Psykisk Ohälsa

Symtom för psykisk ohälsa kan vara att man ser och hör saker som ingen annan gör, att man känner sig ledsen, orolig, ensam, har sömnsvårigheter och mår dåligt en längre tid. Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan variera under livets gång. Det kan vara bra, sådär och dåligt.Källa: 1177

Psykisk ohälsa, vilken hjälp kan vi ge?

Orsakerna till att en person drabbas av psykisk ohälsa kan vara svåra att ringa in och det saknas fortfarande mycket kunskap. Om vi tittar allmänt är det en mängd olika orsaker som spelar in. För det första hur vi är konstruerade som människor, vilket i sin tur styrs mycket av vårt genetiska arv, det är exempelvis vanligare med psykisk sjukdom hos en person som har det i släkten. För det andra påverkas vi genom vad vi är med om i livet – olika typer av trauma ökar risken – men den situation vi lever i spelar också roll. Begreppet psykisk ohälsa används som en samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. De som är unga nu är den första generationen som levt helt i informationssamhället. Att vara ständigt uppkopplad, alltid fullt upp med upplevelser, sova för lite, vara mycket social och känna krav på allt detta kan göra att hjärnan inte får tillräcklig tid för återhämtning. Vi vet att vi inte kan utsätta kroppen för hårt slit långa tider utan att få förslitningsskador – det verkar vara samma sak med hjärnan. Att sova tillräckligt, äta bra mat, röra sig regelbundet, ha vänner och saker man tycker är roliga att göra i livet fungerar som ”stötdämpare” när livet kör ihop sig och kan på så sätt minska risken för vissa typer av psykisk ohälsa. Källa: Uppdrag psykisk hälsa

Länkar - Psykisk Ohälsa

 • 1177 - Det finns många olika orsaker till psykisk ohälsa. Alla människor är olika känsliga för påfrestningar under livet. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest och sorg. Psykisk ohälsa kan påverkas av arv och miljö. Arv betyder personens genetik, vilket är det som är medfött och egenskaper som man ärvt av föräldrar. Miljön är det runtomkring oss där man växt upp eller lever just nu. Arv och miljö är tillsammans de saker som formar oss till människor
 • uppdragpsykiskhälsa.se - Vi som arbetar inom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa är också en del av Avdelningen för vård och omsorg på SKR. Denna webbplats är en plattform för kommunikation med kommuner och regioner om alla olika utvecklingsprojekt som vi bedriver tillsammans inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa. Du hittar också dokumentation från avslutade utvecklingsprojekt i de fall medarbetare inom kommuner och regioner fortfarande har användning för materialet
 • Mind.se - Begreppet psykisk ohälsa används som en samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. De psykiska besvären, som till exempel oro och nedstämdhet, kan vara normala reaktioner på en påfrestande livssituation och är ofta övergående. Det är viktigt att inte sjukdomsförklara det som är normala reaktioner i livet, samtidigt som tidig identifiering av psykiatriska tillstånd kan påverka prognosen positivt.
 • Socialstyrelsen.se - Psykisk hälsa är ett prioriterat område som handlar om att främja psykiskt välbefinnande. Området innefattar dels att förebygga psykisk ohälsa och suicid för att minska mänskligt lidande och kostnader för hälso- och sjukvården, dels att erbjuda vård, stöd och behandling för dem som redan har utvecklat olika former av psykisk ohälsa.Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har uppdraget att ta fram underlag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention
 • Nämndemansgården.se - Mer än hälften av alla med en beroendeproblematik har även en parallell problematik i form av depression, ångest eller annan form av psykisk ohälsa. Samsjuklighet är det begrepp som används när något av dessa problem har diagnosticerats tillsammans med ett beroende. Och beroende och andra psykiska diagnoser har en tendens att förvärras i varandras sällskap
 • Kunskapsguiden - Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under de senaste decennierna. Många ungdomar upplever stress, sömnsvårigheter, huvudvärk, ångest och svårigheter att hantera vardagen. Fler unga får antidepressiva läkemedel utskrivna, i synnerhet unga kvinnor. Dessutom vårdas allt fler unga inom den psykiatriska slutenvården. Psykisk ohälsa hindrar barn och unga från att fungera och utvecklas optimalt och leder till att de mår dåligt. Barn med sämre socioekonomiska förutsättningar och placerade barn har en ökad risk för psykisk ohälsa
 • Min doktor.se - Psykisk ohälsa kan vara väldigt plågsamt och påverka arbete, relationer samt självkänsla. Psykisk ohälsa kan också göra att risken för andra sjukdomar ökar. Därför är det viktigt att söka vård i tid. En behandling innebär för de flesta kraftigt förbättrat mående, en varaktig förändring och minskad risk för att drabbas av psykisk ohälsa på nytt. Känner du dig osäker på när det kan vara lämpligt att söka vård kommer nedan några vanliga exempel;

  Du känner att det är svårt att klara av din vardag. Exempelvis att du har svårt att sköta ditt arbete/utbildning som tidigare, fått svårigheter i din relation till familj eller vänner, inte klarar av att göra de fritidsaktiviteter som du brukar göra.Du har dagligen under en tvåveckorsperiod eller längre tid känt dig nedstämd eller förlorat lusten att göra sådant som tidigare skänkt glädje. Du har haft sömnsvårigheter under mer än fyra veckor och som bidragit till koncentrationssvårigheter, minnesproblem eller humörsvängningar. Du har stressproblem som skapar ångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller hjärtklappning

 • Hillringsbergs.com - Medicinsk psykiatrisk behandling. Medicinsk psykiatrisk behandling är utgångspunkten för de flesta av våra behandlingar. Genom bedömning, råd och behandling från vår duktiga psykiatriker skaffar vi oss en grund för att kunna behandla varje klient på ett säkert och kompetent vis

 • Vårdguiden.se - Psykiskt välbefinnande handlar om att kunna balansera positiva och negativa känslor, att känna tillfredställelse med livet, att känna mening med livet, ha goda sociala relationer, engagemang, och att utveckla och uppnå sin potential. Det handlar även om att kunna känna njutning, lust och lycka. Psykiskt välbefinnande kan ses som en grundläggande resurs för att kunna bemästra livets olika svårigheter. Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för tillstånd av olika svårighetsgrad och varaktighet. Hit hör psykiatriska tillstånd, men även vissa psykiska besvär

 • Hjärnkoll.se - Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv. Det finns många olika psykiska sjukdomar: till exempel schizofreni, bipolär sjukdom, depression, olika ångesttillstånd, tvångssyndrom, ätstörningar samt beroendeproblematik. Till följd av sjukdomen – eller medfödda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, Aspergers och Tourettes syndrom etc – kan man få psykiska funktionsförändringar. Det kan till exempel handla om svårigheter att planera sin tid, hantera stress eller sociala relationer. Då pratar man om en psykisk funktionsnedsättning. Men Hjärnkoll vill hellre prata om psykiskt funktionssätt eller psykiska olikheter. Orden belyser att vi fungerar olika utan att peka ut någon som avvikare
  Röda Korset.se - När det är oroligt i världen eller när du råkar ut för något oväntat och svårt finns vi till stöd. Vi delar med oss av råd kring vad du kan göra på egen hand för att må bättre vid oro, stress, ångest och sorg. Och vi tipsar om hur du kan hjälpa barn och andra i din närhet. Kolla in våra texter, filmer och tipslistor

 • NSPH.Se - Att leva med psykisk ohälsa handlar inte bara om vård och omsorg. Det handlar kanske främst om att leva sitt liv i gemenskap med andra. Ett liv som inbegriper frihet, delaktighet samt samma möjligheter, rättigheter och krav som för andra människor i samhället. Det betyder att bostad, arbete, försörjning, familj och vänner att umgås med är centrala delar i livet. Många studier visar att bristen på dessa grundläggande förutsättningar leder till psykisk ohälsa och skapar svårigheter i att återhämta sig och tillfriskna

 • Vetenskapsrådet - Psykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa tornar upp sig som ett stort och växande hot, särskilt mot unga – den nära framtidens människor och arbetskraft. Medan samhället utvecklats mot ökad säkerhet och trygghet ökar samtidigt antalet rapporterade besvär av psykisk ohälsa, varför? På vilka sätt är diagnosen en konfliktyta som speglar samhällsförändringar, och hur påverkas frågan om ansvar när diagnoser så snabbt förändras över tid? Utmattningssyndrom fanns inte som diagnos före 2005, nu är det den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen i landet, vanligare än all cancer. Sverige har en nollvision för suicid, samtidigt är självmord idag den vanligaste dödsorsaken bland unga personer i Sverige. Globalt är det fler som dör av självmord, cirka en miljon i världen per år, än alla som dör i krig och av annat yttre våld. Vad är det som händer..?...