Sjukdom

Sjukdom är ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa. Med sjukdom avses i första hand ett förhållande som sätter normala funktioner ur spel och som kan vara dödligt, men också mer allmänt ett diagnostiserat lidande.[1] Ett tillstånd som har tecken på att vara en sjukdom (till exempel onormala blodvärden) men som inte nedsätter funktionaliteten, kallas patogent. Beskrivningen av en sjukdoms uppkomst kallas etiologi, medan dess orsaker kallas patogenitet. Källa: Wikipedia

Folkhälsa och sjukvård


Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar. Källa: Regeringen

Länkar - Sjukvård, sjukdomar, högkostnadsskydd m.m.

 • 1177 - Här finns information om olika sjukdomar och besvär. Du får råd om när och var du behöver söka vård. Läs mer om bland annat allergier, infektioner, hudförändringar och cancer. Lär dig mer om psykiska sjukdomar och besvär eller hur det är att leva med diabetes
 • Vårdgivarguiden - Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse
 • Swenurse.se - Långvariga fysiska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, cancer, kroniska luftvägssjukdomar och diabetes är de i särklass vanligaste dödsorsakerna i världen. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor påverkar i hög grad människors hälsa och sjukdomsutveckling
 • CSN.se - Sjukanmäl dig så snabbt som möjligt, helst redan första dagen du är sjuk. Då kan du få behålla dina bidrag och lån medan du är sjuk. Vi kan också ta hänsyn till att du varit sjuk när vi till exempel prövar dina studieresultat. Hur du sjukanmäler dig beror på vad och var du studerar
 • Linköpings Universitet - Hur personen upplever, reagerar på och hanterar symtom, sjukdom och ohälsa är beroende av att människan ses som en helhet. Såväl, fysiska, psykiska, sociala, andliga som kulturella aspekter påverkar människans livssituation och hennes upplevelser av ohälsa
 • Region Kronoberg - Kronobergsmodellen handlar om att personer med allvarlig sjukdom och deras närstående ska erbjudas samtal om önskemål och prioriteringar, som ett led i att individualisera vården och främja möjligheten att leva ett gott liv
 • Krisinformation - Sjukdom och vård utomlands. Du har själv ansvar för din hälsa vid en resa. Ta därför reda på vilka sjukdomar eller hälsorisker som är aktuella på ditt resmål
 • 1177 - Patientavgifter och högkostnadsskydd. Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria. Det finns också en gräns för hur mycket du behöver betala för vård, det kallas för högkostnadsskydd
 • TLV - Så fungerar högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet minskar stegvis din kostnad för receptbelagda läkemedel. Den maximala kostnaden för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är 2 400 kronor under en 12-månadersperiod räknat från ditt första inköp. Första gången du köper läkemedel på recept efter att din föregående högkostnadsperiod gått ut påbörjar du en ny 12-månaders period 

Försäkringskassan

Du kan få ersättning om du är sjuk och inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdomen. Du kan också få ersättning om du bär på en smittsam sjukdom eller om en närstående är allvarligt sjuk och riskerar att dö

FörsäkringskassanAtt vara försäkrad i innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan. Vissa ersättningar kan du få om du bor i Sverige och andra om du arbetar här.

När du ansöker om ersättning från Försäkringskassan gör vi alltid en bedömning av om du är försäkrad i Sverige innan vi betalar ut ersättningen till dig. Det innebär att du som bor eller arbetar i ett annat land kan behöva komplettera med uppgifter om din bosättning och arbete innan din ansökan om ersättning kan behandlas. Samma sak gäller om du tidigare har bott eller arbetat i ett annat land.

Bedömningen av om du är försäkrad i Sverige styrs av socialförsäkringsbalken och internationella avtal och förordningar. Avtalen och förordningarna har till syfte att avgöra vilket lands socialförsäkringslagstiftning som ska gälla i en viss situation, så att enbart ett lands lagstiftning blir tillämplig.

 • Om du alltid har bott i Sverige och aldrig har arbetat i annat land så är du försäkrad i Sverige och kan ha rätt till olika ersättningar från Försäkringskassan.
 • Om du har flyttat till eller från Sverige, eller om du arbetar eller nyligen har arbetat, utomlands, så kan du vara försäkrad för vissa ersättningar från Försäkringskassan men inte för alla.Länkar - Försäkringskassan

 • Försäkringskassan -  Många beställer EU-kort från oss nu och därför har vi längre leveranstider än normalt. Beställ därför ditt EU-kort i god tid innan du ska ut och resa. Leveranstiden är just nu upp till 20 arbetsdagar. EU, det "gröna" kortet är ett måste om du befinner dig utanför Sveriges gränser.
 • Myndigheter och samarbetspartners -  Information om regelverk och ersättningar som berör din verksamhet och om samverkan och om de tjänster som vi erbjuder dig
 • Om Mina sidor - Mina sidor är dina personliga sidor där du själv kan starta och följa ditt ärende hos Försäkringskassan. Du kan anmäla, ansöka, ändra dina uppgifter och se vad som händer i ditt ärende
 • Vård av närstående - En medarbetare kan vara ledig från jobbet för att vårda en närstående som är svårt sjuk. Medarbetaren kan då få närståendepenning från Försäkringskassan. Medarbetaren har rätt att vara ledig från arbetet under den tid som hen får närståendepenning från Försäkringskassan. Till närstående räknas medarbetarens familj och närmaste släkt men även andra som hen har nära relationer med, till exempel vänner eller grannar. Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som kan vara livshotande
 • Krisinformation - Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Myndigheten har väl uppbyggda rutiner för att även fungera i kris
 • Wikipedia - Försäkringskassan är en svensk statlig myndighet som ansvarar för stora delar av socialförsäkringen. Socialförsäkringen är en stor del av den offentliga tryggheten och är viktig för många människor, hushåll och samhället i stort. Försäkringen omfattar nästan alla som bor i Sverige. Totalt administrerar myndigheten ett 40-tal olika förmånsslag inom socialförsäkringen, och betalar ut mer än 1 miljard kronor per dag
 • Dagens MedicinHär samlar vi våra nyheter om Försäkringskassan
 • Uppdrag Granskning om Försäkringskassan 2021 - Berättelsen om när sjukpenningstalet skulle sänkas – och om de som drabbades på vägen
 • Publikt - Löpande om Försäkringskassan
 • ESV.se - Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Försäkringskassan. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022
 • Svenskt Näringsliv - Senaste artiklar
 • DN.se - Om Försäkringskassan
 • SVT - Funktionsnedsatta personer blir lidande när Försäkringskassan gör missar i handläggningen av fordonsanpassning. SVT har berättat om rullstolsburne Aaron och hans familj vars anpassade bil saknade en stol att sitta i
 • Saco.se - PDF - Saco har under många år lyft frågan om det orimliga i att Försäkringskassan nekar personer inom akademiska bristyrken (exempelvis lärare, läkare och socionomer) sjukpenning med hänvisning till omställning till ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden, i ett läge när rehabilitering pågår och det finns en plan för återgång i arbete. Att i högre grad ge sjukskrivna möjligheter att rehabiliteras tillbaka till sina ordinarie arbeten har stora vinster för både individer och samhälle

Facebook - Grupper/ Sidor

 • Shop our huge range of fresh food, organic meat, wines, beers and spirits. Get delivery or collection within 2 hours.