Elöverkänslighet

Elöverkänslighet innebär att en person upplever att hen får olika fysiska och psykiska besvär av elektromagnetiska fält, som består av mikrovågsstrålning, el och magnetfält. Elöverkänslighet är ett omdiskuterat ämne. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen anser att det saknas vetenskapliga bevis för att elektromagnetiska fält ger fysiska och psykiska besvär. Myndigheterna anser därför inte att elöverkänslighet är en sjukdom. Du kan kontakta en vårdcentral om du har fysiska eller psykiska besvär och vill få reda på vad symtomen kan ha för orsaker. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.Källa: 1177

Wikipedia

Med elöverkänslighet (även elallergi, elkänslighet eller bildskärmssjuka) avses en upplevd extra känslighet för elektromagnetiska fält. Symtomen innefattar sömnstörningar, huvudvärk, allmän trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, irriterad hud samt hjärtklappning.[1][2] Elöverkänslighet har ej kunnat påvisas i vetenskapliga försök trots omfattande forskning.[3] Elöverkänsliga patienter som i dubbelblinda försök trott sig blivit utsatta för signaler från en mobiltelefon har uppgett sig få kraftig huvudvärk, trots att inget fält har varit påslaget,[4] vilket tyder på att besvären inte orsakas av elektromagnetiska fält, utan har psykologiska orsaker, en så kallad noceboeffekt.[4][5] Svenska myndigheters linje är att elektromagnetisk strålning under de gränsvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdat inte kan leda till besvär. Källa: Wikipedia

Elöverkänsligas Riksförbund

Vanliga symtom vid EHS/elöverkänslighet är hudbesvär, huvudvärk, influensaliknande symtom, illamående, yrsel och/eller ljuskänslighet. Många får också symtom från nervsystemet, hjärtarytmier, upplevd stress, försämrat korttidsminne, koncentrationsproblem och onormal trötthet/utmattning. Mer utförlig information finns på sidan. Vanliga symtom EHS/elöverkänslighet är enligt forskningen en väldefinierad objektivt identifierad och karakteriserad neurologisk störning som kan diagnostiseras, behandlas och förebyggas. Förslag är under 2020 lämnat från en forskningsgrupp till WHO om att EHS/ elöverkänslighet ska erkännas och att den bör ingå i WHO:s klassifikationssystem ICD. Det är möjligt att mäta speciella biomarkörer i kroppen och/eller att genomföra en magnetröntgen av hjärnan för att konstatera en elöverkänslighet. Källa: Elöverkänsligas Riksförbund

.

Länkar

 • Svenska Yle.fi Neurologen svarar. Enligt Sainio är det bevisat att om en person som är reaktionskänslig, undermedvetet eller medvetet exponeras för el eller elektromagnetiska fält, så uppstår symtom oavsett om det faktiskt finns en exponent i närheten eller inte
 • Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer därför att elöverkänslighet inte är en strålskyddsfråga utan en medicinsk fråga som bör hanteras av hälso- och sjukvården
 • Folkhälsomyndigheten Elektromagnetiska fält uppstår kring elektriska apparater, kraftledningar, mobiltelefoni och annan trådlös kommunikation. På denna webbsida förklaras mer om vad elektromagnetiska fält är och om egenkontroll och tillsyn enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler kopplat till elektromagnetiska fält.
 • VOF.se  Elöverkänslighet, elallergi. Från att inte alls ha förekommit har det på senare år blivit förhållandevis vanligt att människor säger sig känna av och ha obehag av elektriska fält. Ett vanligt förlopp är att man först anser sig känna av en viss typ av strålning (lysrör, bildskärmar, basstationer för mobiltelefoni) och att det sedan utvidgas till all strålning med upphov i elektriskt maskineri
 • Vågbrytaren.se  Elöverkänslighet, förr elallergi, är symtom på att kroppen inte längre kan hantera den belastning som utgörs av konstgjord strålning från mobilmaster, wifi, annan trådlös teknik, elledningar, kraftledningar och elektriska apparater. Strålningen består av elektriska fält, magnetfält, radiovågor och mikrovågor som samlas i begreppet elektromagnetiska fält, EMF
 • Strålskyddsstiftelsen 32 forskare begär att elöverkänslighet erkänns som en strålningsorsak neurologisk sjukdom
 • Skyddsprodukter - Elöverkänslighet  Denna produktöversikt gör inga anspråk på att vara komplett. Sortimentet förändras ständigt - några produkter försvinner och nya tillkommer. Produkturvalet är inte gjort efter några urvalskriterier, vilket betyder att det som kan vara bra för en elöverkänslig, behöver inte vara bra för en annan
 • RTK hjälper företag och privatpersoner att komma tillrätta med störande elektromagnetiska fält och EMC-störningar genom att tillhandahålla strålningsreducerande produkter. RTK hjälper även till med mätning, rådgivning och åtgärder av elektromagnetiska fält. RTKs affärsidé är att verka för en bättre elmiljö genom att hålla hög kvalitet på produkter och tjänster
 • Rencke Bra elmiljö är något alla berörs av och borde ha rätt till. Liksom vår vanliga miljö förorenas utsätts även den elektriska miljön för föroreningar. Många nya apparater har tillkommit under de senaste årtiondena. En del apparater och sladdar syns samtidigt som mycket är gömt bakom eller i skåp, tak, golv och väggar i byggnaderna

 • Processtöd Elöverkänslighet är enligt forskningen en väldefinierad objektivt identifierad och karakteriserad neurologisk störning som kan diagnostiseras, behandlas och förebyggas. Förslag är under 2020 lämnat från en forskningsgrupp till WHO om att elöverkänslighet ska erkännas som diagnos och att den bör ingå i WHO:s klassifikationssystem ICD

 • Arbetsmiljöverket På de allra flesta arbetsplatser finns det elektromagnetiska fält. De är vanligtvis så låga att hälsoeffekter kan uteslutas. Det är oftast i samband med stora strömmar eller höga spänningar som direkta effekter kan uppträda.

 • Vi i Villa Vid andra världskrigets slut var glödlampor vår huvudsakliga belysning och elektriska hushållsapparater, utom dammsugare, fanns knappast. Elöverkänslighet hade nog inte någon besvär av, men i och med den elektroniska revolutionen, som i stort sett är parallell med transistorteknikens utveckling, har problemen undan för undan tilltagit. Energi- och kommunikationssamhället har utvecklats i en rasande takt. Kanske har utvecklingen gått alltför snabbt? Ingen vill väl ha en kraftledning utanför sitt köksfönster