Sjukdom

Sjukdom är ett funktionshindrande tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa. Med sjukdom avses i första hand ett förhållande som sätter normala funktioner ur spel och som kan vara dödligt, men också mer allmänt ett diagnostiserat lidande.[1] Ett tillstånd som har tecken på att vara en sjukdom (till exempel onormala blodvärden) men som inte nedsätter funktionaliteten, kallas patogent. Beskrivningen av en sjukdoms uppkomst kallas etiologi, medan dess orsaker kallas patogenitet. Källa: Wikipedia

Folkhälsa & Sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar. Källa: Regeringen

Länkar

Sjukvård, sjukdomar, 1177, CSN, vård utomlands, högkostnadsskydd, m.m.

  • 1177 - Här finns information om olika sjukdomar och besvär. Du får råd om när och var du behöver söka vård. Läs mer om bland annat allergier, infektioner, hudförändringar och cancer. Lär dig mer om psykiska sjukdomar och besvär eller hur det är att leva med diabetes
  • Vårdgivarguiden - Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse
  • Swenurse.se - Långvariga fysiska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, cancer, kroniska luftvägssjukdomar och diabetes är de i särklass vanligaste dödsorsakerna i världen. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor påverkar i hög grad människors hälsa och sjukdomsutveckling
  • CSN.se - Sjukanmäl dig så snabbt som möjligt, helst redan första dagen du är sjuk. Då kan du få behålla dina bidrag och lån medan du är sjuk. Vi kan också ta hänsyn till att du varit sjuk när vi till exempel prövar dina studieresultat. Hur du sjukanmäler dig beror på vad och var du studerar
  • Linköpings Universitet - Hur personen upplever, reagerar på och hanterar symtom, sjukdom och ohälsa är beroende av att människan ses som en helhet. Såväl, fysiska, psykiska, sociala, andliga som kulturella aspekter påverkar människans livssituation och hennes upplevelser av ohälsa
  • Region Kronoberg - Kronobergsmodellen handlar om att personer med allvarlig sjukdom och deras närstående ska erbjudas samtal om önskemål och prioriteringar, som ett led i att individualisera vården och främja möjligheten att leva ett gott liv
  • Krisinformation - Sjukdom och vård utomlands. Du har själv ansvar för din hälsa vid en resa. Ta därför reda på vilka sjukdomar eller hälsorisker som är aktuella på ditt resmål
  • 1177 - Patientavgifter och högkostnadsskydd. Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria. Det finns också en gräns för hur mycket du behöver betala för vård, det kallas för högkostnadsskydd
  • TLV - Så fungerar högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet minskar stegvis din kostnad för receptbelagda läkemedel. Den maximala kostnaden för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är 2 400 kronor under en 12-månadersperiod räknat från ditt första inköp. Första gången du köper läkemedel på recept efter att din föregående högkostnadsperiod gått ut påbörjar du en ny 12-månaders period