Skilsmässa


När trä­der skils­mäs­san i kraft?

Makar som är överens om att skiljas och inte har barn under 16 år, får en dom (ett beslut) om skilsmässa inom några veckor. Finns det barn under 16 år (även bonusbarn) måste ni dock invänta en betänketid på 6 månader innan någon av eller båda makarna kan begära fullgörande av skilsmässan för att formellt bli skilda. Om makar levt åtskilda i minst 2 år innan ansökan om skilsmässa kan tingsrätten dock besluta om skilsmässa direkt om det till ansökan bifogas ett så kallat intyg om särlevnad. Källa: Lexly

Vem får bo kvar i den gemensamma bostaden?

Den som har ekonomisk möjlighet och störst behov av bostaden har möjlighet att ta över bostaden. Här finns särskilda skyddsregler om så kallad kvarsittanderätt och övertaganderätt som syftar till att tillvarata barnens behov av kontinuitet och trygghet vid en skilsmässa. Kan makar inte komma överens om vem som ska bo kvar i bostaden kan tingsrätten på begäran från någon av makarna fatta ett interimistiskt (tillfälligt) beslut om vem som ska få bo kvar tills bodelningen är klar, det kallas kvarsittanderätt. Den som har det huvudsakliga ansvaret för barnen får oftast rätt att bo kvar i bostaden. Är makar överens om bostaden regleras detta slutligt i bodelningsavtalet eller så skrivs ett överlåtelseavtal. Källa: Lexly

Bodelning

Efter en skilsmässa ska makar göra en bodelning för att fördela egendom, tillgångar och skulder mellan sig. Så länge makar är överens om fördelningen kan Lexlys tjänster användas för att skriva bodelningsavtalet. Är makarna inte överens är det äktenskapsbalkens regler om bodelning som gäller. Dessa innebär i korthet att överskottet av allt som var och en av makarna äger var för sig eller tillsammans ska fördelas lika mellan makarna efter en skilsmässa. I praktiken innebär bodelningsavtalet att makarnas alla tillgångar och skulder listas upp för en beräkning av hur mycket var och en har rätt till i bodelningen. Därefter kommer man i avtalet överens om vem som ska ha vad och vilken ersättning som eventuellt ska utgå till någon av makarna. Källa: Lexly

Länkar

Facebook & Grupper