Strålning - 5G

Ökande bevis strålning orsakar genetiska, oxidativa och neurologiska effekter. Strålskyddsstiftelsen informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer

Källa: Strålskyddsstiftelsen

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strål­säkerhets­myndig­heten har ett samlat ansvar inom områdena strål­skydd, kärn­säkerhet och nukleär icke-spridning. Myndig­heten arbetar pådrivande och före­byggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strål­ning, nu och i framtiden Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Vi verkar inom ramen för de lagar och förordningar som reglerar vårt arbete med att skapa ett strålsäkert samhälle. Strålsäkerhetsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet och arbetar på uppdrag av regeringen och hör till Miljödepartementet

Länkar

 • Stuk.fi  Joniserande strålning kan skada arvsanlagen i levande celler. För cellen har det ingen betydelse om det är frågan om naturlig strålning eller konstgjord strålning. Däremot är det stor skillnad om stråldosen fås under en kort eller en lång tid. Även små stråldoser ökar risken för cancer något. En hög akut stråldos kan förstöra många celler och orsaka strålsjuka, lokal vävnadsskada eller fosterskada
 • Uniper Energy  Strålning – eller radioaktivitet – finns överallt omkring oss. Vi utsätts för strålning från rymden, berggrunden och våra egna kroppar varje dag. Människan har dessutom skapat konstgjorda strålkällor. Ett exempel är röntgen inom sjukvården. Kärnkraften är ett annat exempel
 • Strålskyddsstiftelsen  Den mjölkbonde i Frankrike som har sett cirka 50 av sina kor dö och mjölkproduktionen rasa sedan en mobilmast sattes i drift 200 meter från gården sommaren 2021, stängde nyligen själv av mobilmasten. Detta efter att en domstol dagen innan upphävt ett tidigare domstolsbeslut från maj 2022 om att masten skulle stängas av för att studera om kornas hälsa förbättrades
 • Strålskyddsstiftelsen Den hittills första studien som studerat effekter av 5G-liknande mobilstrålning på djur observerade allvarliga skador i hjärnan efter endast en månads exponering under 2 timmar per dag. Hos de exponerade djuren sågs en ökad förekomst av skadade nervceller i den del av hjärnan (hippocampus) som bland annat är viktig för minne och inlärning. På lång sikt ökar risken för demenssjukdomar
 • Strålskyddsstiftelsen Sanna Månemys fick svår huvudvärk, sömnsvårigheter, yrsel och hjärtarytmi efter att elbolaget installerat fem nya så kallade ”smarta” elmätare på andra sidan väggen till hennes lägenhet. Hunden började kissa inne och sov inte på nätterna
 • Cancerfonden  Strålbehandling ges för att döda cancerceller. Och för att de inte ska växa och blir fler. Behandlingen kallas även radioterapi
 • Linköpings Universitet  Ur strålskyddssynpunkt är det viktigt att veta vilken typ av strålning som är aktuell, eftersom det är stor skillnad i strålskärmnings metodik och den biologisk effekt för de olika strålslagen. Det finns framförallt fyra strålslag
 • SGU Radon i inomhusluften är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter tobaksrökning). Strålsäkerhetsmyndigheten har uppskattat att radon i inomhusluft orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige. Risken att drabbas av lungcancer är proportionell mot radonhalten i den luft man andas in och exponeringstiden. De flesta av de som drabbas av lungcancer från radon är rökare eftersom exponering för både radon och rökning ökar risken för lungcancer. Det är radonets sönderfallsprodukter som främst orsakar skador på lungorna
 • Prevent.se Vid långvarig eller hög exponering av optisk strålning finns risk för skador på hud eller ögon. Därför är det viktigt att skydda arbetstagare och förebygga säkerhetsrisker. Arbetsgivaren är skyldig att undersöka och bedöma eventuella risker med artificiell optisk strålning på arbetsplatsen, och även att se till att inga gränsvärden överskrids. Till artificiell optisk strålning räknas all optisk strålning som inte kommer från solen. Det handlar både om synligt ljus och om infraröd strålning (IR-strålning) och ultraviolett strålning (UV-strålning)
 • Strålskyddsstiftelsen har sammanställt forskning publicerad under 2000-talet som visar att mobilmaster och basstationer utgör en hälsorisk för närboende. Drygt 30 studier har visat att basstationer och mobilmaster ökar risken för sömnsvårigheter, huvudvärk med flera symptom (mikrovågssyndromet) eller cancer. Sammantaget visar forskningen klart att det föreligger förhöjd risk för ohälsa nära mobilmaster eller basstationer. Hittills finns endast en studie, en fallstudie, som studerat hälsoeffekter av 5G
 • Strålskyddsstiftelsen En tysk domstol har i ett nyligen avgjort ärende klargjort att fastighetsägare som hyr ut plats för basstationer och mobilmaster påtar sig ersättningsansvar för hälsokonsekvenser av verksamheten. Även om strålningen är lägre än gällande referensvärden från myndigheterna, innebär det inte att fastighetsägaren inte har ansvar för hälsomässiga negativa följder. Enligt Björn Gillberg gäller samma ansvarsprinciper även i Sverige
 • Strålskyddsstiftelsen Gällande gränsvärden för strålning från trådlös teknik skyddar inte människor och djur från visad skadlig påverkan. Det är slutsatsen som en grupp av forskare drar efter en genomgång av de senaste 25 årens forskningsresultat. Forskarna som ingår i en nybildad kommission, begär att allmänheten informeras om riskerna, nuvarande gränsvärden skärps, vidare utbyggnad av 5G stoppas samt att nya gränsvärden även skyddar djurlivet mot skadlig påverkan
  Vågbrytaren År 2001 ledde insikten om 3G-utbyggnadens risker till att den ideella föreningen Vågbrytaren bildades. 
  Vi arbetar för att strålningen, det vill säga radiovågor och mikrovågor, från trådlös teknik ska minskas till nivåer som inte skadar vår miljö eller någons hälsa. Strålningen från mobiler, Wi-Fi, surfplattor och mobilmaster, utgör ett av de största hoten både mot miljön och människors hälsa – och är ett av de mest nedtystade. Det vill Vågbrytaren ändra på